Публічна пропозиція (оферта) про надання інформаційно-консультаційних послуг

(Редакція від 20.07.2023)

Ця Публічна пропозиція (надалі «Оферта») є офіційною пропозицією агенції «Let’s go USA» (надалі – «Виконавець») фізичним особам та фізичним особам-підприємцям (надалі – «Замовник») укласти Договір про надання інформаційно-консультаційних послуг (далі – «Договір»), що укладається шляхом акцепту (прийняття оферти) на умовах, викладених нижче.
Під агенцією «Let’s go USA» розуміється  фізична особа-підприємець Абрамчук Ольга Іванівна, РНОКПП 2701903325, що зареєстрована та діє відповідно до вимог законодавства України.

Даний Договір є публічним Договором і регулюється ст. 633, 634 Цивільного Кодексу України, його умови є однакові для всіх Замовників. Порядок його укладення регулюється ст. 642 ГК України. Шляхом укладення цього Договору Замовник в повному обсязі приймає умови  Договору.

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі або фізичній особі-підприємцю, відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір про надання інформаційно-консультаційних послуг дистанційним способом.

1.2. Акцепт - повне та безумовне прийняття пропозиції Виконавця на умовах, визначених офертою. Акцепт оферти прирівнюється до укладення договору в письмовій формі.

1.3. Замовник – фізична особа або фізична особа-підприємець, яка уклала з Виконавцем цей Договір.

1.4. Сайт – відкритий для вільного ознайомлення вебсайт Виконавця в мережі Інтернет, розміщений за адресою: https://immigration-usa.org. На веб-сайті вказується інформація про послуги Виконавця, ціну та склад послуг, та за допомогою якого здійснюється надання Послуг. Всі майнові права на Сайт належать Виконавцю.

1.5. Сторона – Виконавець або Замовник – залежно від контексту.

1.6. Сторони – Виконавець та Замовник.

1.7. Послуги – інформаційно-консультаційні послуги, які надаються Виконавцем Замовнику щодо візового оформлення документів, іміграційного, паспортно-візового режиму, взаємодії Замовника з закордонними державними органами та їх представництвами (посольствами, консульствами,  візовими центрами, міграційними службами та т.ін.) та інші послуги, перелік яких представлений на сайті Виконавця, пов’язані з консультуванням, оцінкою, підготовкою рекомендацій для Замовника.

1.8. Консультація – фахові поради Виконавця Замовнику та надання інформації щодо дій та кроків Замовника, що стосуються сфери візових, іміграційних питань, оформлення документів для цієї мети, перетину кордону, але не вичерпуються цим. Послуга в форматі усної консультації проводиться в формі дзвінка або відеодзвінка засобами телефонного зв’язку, через Телеграм, Viber, Skype.

1.9.  Рахунок на оплату - документ, який надається Виконавцем Замовнику (надсилається на електронну пошту Замовника або через Telegram/Viber/Skype ) та містить перелік та найменування послуг, кількість, вартість, терміни сплати й інші дані та є підставою для оплати замовлених Послуг.

1.10. Замовлення – доручення на надання послуг, розміщене Замовником на сайті або в будь-якій соціальній мережі Виконавця.

1.11. Пакет документів – узгоджений сторонами перелік документів (або їх копій), без наявності яких якісне та своєчасне надання Послуг з боку Замовника неможливе, та які Замовник зобов’язаний надати Виконавцю на його запит до початку надання Послуг.

1.12. Анкета – внутрішня робоча анкета, яку Замовник заповнює українською мовою та надсилає Виконавцю для якісного, вчасного та повного надання Послуг.

1.13. Обов”язкові платежі – платежі, які сплачуються третім особам, але без здійснення яких неможливе надання послуги, обраної Замовником (зокрема, але не виключно, консульський збір, реєстраційний збір, кур’єрська доставка, та інші оплати послуг третіх осіб)

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

2.1. Договір вважається укладеним з моменту акцепту фізичною особою або фізичною особою-підприємцем цієї оферти.

2.2. Укладенням цього Договору Сторони автоматично погоджуються на безумовне та беззаперечне прийняття умов цього Договору та зобов'язуються неухильно їх дотримуватись.

2.3. Усі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов’язковими для Сторін. Перед отриманням та/або початком користування послугами кожний Замовник зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору, що розміщений на сайті Виконавця.

2.4. На вимогу Замовника (в письмовому вигляді) Виконавець надає йому паперовий екземпляр Договору.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

3.1.  Виконавець зобов’язується надати Замовнику обрані ним Послуги, інформацію про які розміщено на Сайті, на умовах цього Договору.

3.2. Замовник зобов’язується прийняти та оплатити вартість обраних Послуг на умовах, зазначених в Договорі, або повідомленнях, відправлених на електронну пошту та/або в приватних повідомленнях в соцмережах, адміністратором яких є Виконавець.

4. УМОВИ АКЦЕПТУ ОФЕРТИ.

4.1.  Підтвердженням повного та безумовного акцептування публічної оферти з боку Замовника є:

4.1.1.  дія на Сайті - натискання на спеціальне поле (кнопку або чек-бокс) на сторінці замовлення послуги;

4.1.2. або оплата послуг за допомогою платіжної кнопки на сайті або посилання;

4.1.3. або оплата виставленого рахунку (за першою подією);

4.1.4.  або письмове (в т.ч. в електронній формі) повідомлення Замовника про прийняття умов Договору.

4.2. Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови даної пропозиції, Замовник, підтверджує, що до його укладення він був повністю і належним чином ознайомлений з усіма його умовами та положеннями і прийняв їх з власної волі без будь-якого примусу.

4.3. Сторони гарантують, що володіють необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання та виконання Договору відповідно до його умов.

4.4. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він повинен відмовитись від приєднання до Договору. Відповідно, Замовник, який здійснив акцепт, підтверджує своє ознайомлення та згоду з усіма умовами цього Договору.

4.5. Акцепт оферти прирівнюється до укладення договору у простій письмовій формі. Такий договір має юридичну силу, згідно законодавства, є офіційним документом і має виконуватись Сторонами.

5. ЦІНА ПОСЛУГ, ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ТА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ.

5.1. Вартість Послуг за цим Договором визначається відповідно до вартості конкретної послуги, перелік яких опублікований на сайті Виконавця, в соцмережах та/або надсилається на адресу електронної пошти Замовника.

5.2. Оплата Замовником послуг за Договором здійснюється в гривні. Послуги вважаються сплаченими в момент зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця.

5.3. Обов”язкові платежі, зокрема, але не виключно, такі як консульський збір, кур’єрські послуги та ін. Замовник може сплатити самостійно, згідно рекомендацій, отриманих від Виконавця, або за допомогою Виконавця. У випадку оплати вказаних платежів Виконавцем від імені та за дорученням Замовника, Замовник перераховує Виконавцю вартість таких платежів на підставі окремого Рахунку.

5.4. Оплата вартості Послуг за даним Договором здійснюється шляхом перерахування коштів Виконавцю за допомогою платіжних систем  та/або шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок ФОП згідно виставленого рахунку. Обов’язок по оплаті комісій за перерахування коштів лежить на Замовникові.

5.5. Послуги Виконавця сплачуються та надаються на наступних умовах:

Консультація

5.5.1. Послуга консультації надається за умови внесення оплати у повному (100%) розмірі не пізніше 24 годин до узгодженого з Замовником часу проведення консультації. У випадку аудіо чи відеозапису дзвінка Замовник зобов’язаний попередити про свій намір запису перед початком консультації, та такий запис може бути використаний тільки для особистого користування і не може бути поширений будь-яким способом для інших цілей.

5.5.2. Перелік питань для консультації Замовник може записати заздалегідь та відправити Виконавцю. Консультація пропонується коротка (5-6 питань) та повна (до 60 хв.). Замовник самостійно обирає формат консультації. Консультація – це одноразова послуга. Після консультації допускається звернення Замовника до Виконавця не більше 2-х разів для уточнення інформації.

5.5.3. Виконавець не несе відповідальності в разі пропуску часу консультації з боку Замовника та не попередження про це Виконавця. Сплачені кошти в такому разі не повертаються.


Послуги щодо оформлення неіміграційних віз.

5.5.4. Оплата  за Послуги щодо отримання неіміграційних віз здійснюється наступним чином:

а) 50% вартості послуг Замовник сплачує перед початком надання Послуг,
б) решту 50% Замовник сплачує протягом 2-х банківських днів після здійснення запису на співбесіду, про що Виконавець інформує Замовника;
в) обов’язкові платежі (якщо Замовник бажає отримати послугу Виконавця) сплачуються Замовником в повному обсязі до початку надання Послуги.


Послуги щодо оформлення іміграційних віз.

5.5.5. Оплата за послуги щодо отримання іміграційних віз здійснюється в повному обсязі до початку надання послуг. В окремих випадках та за узгодженням з Виконавцем, можлива оплата частинами.

Для отримання більш детальної інформації, Замовник направляє запит Виконавцю на електронну пошту, вказану в контактах на сайті Виконавця, або через месенджери. Переписка засобами електронної пошти між Замовником та Виконавцем по узгодженню термінів та порядку оплати замовленої послуги вважається згодою Сторін та є невід’ємним додатком до Договору.

5.5.6. В разі порушення узгодженого терміну оплати, Замовник зобов’язується повідомити письмово Виконавця про обставини, що унеможливлюють здійснити оплату та про новий термін, до якого Замовник зобов’язується внести доплату.

5.5.7. В разі отримання дати співбесіди та несплати, неповідомлення Виконавця про неможливість оплати або порушення нових термінів оплати, Замовник зобов’язується сплатити Виконавцю пеню в розмірі 1% від решти вартості послуг, за кожен день прострочення платежу. Також, Виконавець залишає за собою  право інформувати відповідне посольство про порушення Замовником договірних умов та врахування цього факту при винесенні рішення про візу.

5.5.8. Надання послуг за Договором (окрім консультації) проводиться після отримання від Замовника оплати, пакету документів та анкети, без яких якісне надання Послуг неможливе. Після отримання перерахованого комплекту, Замовник приступає до виконання послуги на наступний робочий день (або за окремими послугами у встановлений термін, про що повідомляється окремо на відповідній сторінці Сайту), в разі високого завантаження - не пізніше 3-х робочих днів з моменту зарахування коштів на рахунок.

5.5.9. Виконавець інформує Замовника про стан виконання Послуг та їх завершення шляхом направлення повідомлень на електронну пошту Замовника, через месенджери або дзвінком.

5.5.10. Вартість Послуг не включає в себе будь-які комісії, які стягуються банками та/або платіжними системами за проведення платежу. Комісійні витрати Замовник сплачує додатково. Замовник самостійно несе відповідальність за правильність здійснених ним платежів.

Повернення коштів.

5.5.11. Повернення коштів за сплачені, але не надані послуги можливе на підставі індивідуального письмового звернення Замовника до Виконавця шляхом відправлення запиту на е-мейл immigration.usa3@gmail.com
 Під ненаданими послугами розуміються послуги, які Виконавець не може надати через дії або бездіяльність, зміни режиму роботи, припинення роботи третіх осіб (органів державної влади, в тому числі закордонних, посольств, консульств, інших установ тощо). В такому випадку повернення сплачених коштів здійснюється за вирахуванням фактично наданих послуг на момент звернення.

5.5.12. Виконавець не несе відповідальності за рішення, дії чи бездіяльність третіх осіб щодо Замовника (зокрема, але не виключно, відповідного рішення посольства щодо видачі візи, або якщо отримання візи виявиться неможливим з причини вичерпання ліміту віз чи затримок в роботі посольств, консульських установ, візових центрів та інших підприємств, організацій, взаємодія з якими є необхідною для надання відповідних Послуг). Сплачені Замовником кошти в такому разі не повертаються, за умови надання Виконавцем Послуг.

5.5.13.  Акт виконаних робіт надається Замовнику за запитом. Якщо Замовник не звертається до Виконавця з проханням/вимогою надати акт виконаних робіт після завершення Послуги, то Послуги вважаються виконаними належним чином, в повному обсязі  та прийнятими Замовником без претензій.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Виконавець зобов'язується:

6.1.1. Забезпечувати надання Послуг на умовах цього Договору;

6.1.2. Надавати необхідну інформацію щодо умов виконання Договору, консультувати з питань виконання Договору, що виникають у Замовника протягом строку дії Договору;

6.1.3. Не розголошувати інформацію про Замовника та не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством та умовами Договору, або за бажанням Замовника;

6.2. Виконавець має право:

6.2.1. Змінювати умови цього Договору, а також ціни на послуги в односторонньому порядку. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації на сайті Виконавця та/або інформування через розсилку на електронну пошту, Telegram/Viber або інші соціальні мережі;

6.2.2. Відмовити Замовнику в наданні Послуг, у випадку порушення ним умов Договору;

6.2.3. Виконувати умови Договору в разі порушення Замовником порядку оплати послуг.

6.3. Замовник зобов'язується:

6.3.1. До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, та його умовами.

6.3.2. Вчасно надавати Виконавцеві всі необхідні документи та правдиву інформацію для своєчасного та якісного надання Послуг за Договором.

6.3.3. Не поширювати отриману від Виконавця інформацію, що виходить за рамки умов даного Договору, в ході реалізації Виконавцем своїх зобов'язань за Договором;

6.3.4. Дотримуватись умов Договору, своєчасно, у встановлені цим Договором та/або додатковими угодами строки, та в повному обсязі сплачувати вартість отриманих послуг.

6.3.5. Не копіювати, не продавати, не поширювати результати інтелектуальної діяльності Виконавця, які стали доступні Замовнику в ході надання Послуг, а також не записувати їх на аудіо та/або відео носії без попередньої згоди з Виконавцем.

6.4. Замовник має право:  

6.4.1. Отримувати Послуги належної якості в обсягах та в терміни, передбачені Договором;

6.4.2. Звертатися до Виконавця для отримання інформації щодо Послуг Виконавця, умов їхнього надання та умов цього Договору.

6.4.3. Звернутися до Виконавця із заявою про повернення коштів, сплачених за Послуги,  які не були надані або були надані не в повному обсязі.

7. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

7.1. Контент, розміщений на Сайті Виконавця, в соцмережах Виконавця, а також матеріали, що надаються під час надання послуг, та аудіозапис, який може здійснювати Замовник під час консультації, є об'єктом авторського права, виключні права на використання якого належать агенції «Let’s go USA» в особі ФОП Абрамчук Ольга Іванівна, незалежно від факту реєстрації та території їхньої дії та захищається  відповідно до чинного Закону України “Про авторське право і суміжні права”.

7.2. Користуючись Послугами, а також контентом з Сайту та соцмереж, Замовник або будь-яка фізична чи юридична особа має право використовувати контент та отриману інформацію виключно в особистих некомерційних цілях шляхом ознайомлення з ними, перегляду, прослуховування, вчинення рекомендованих дій тощо.

7.3. Копіювання, переробка, модифікація, повне або часткове використання, публічне відтворення та розповсюдження матеріалів, розміщених на сайті, в соцмережах, так само як і використання контенту в комерційних цілях, без письмового дозволу правовласника, суворо заборонено.

7.4. Будь-яке порушення прав інтелектуальної власності переслідується відповідно до законодавства країни проживання порушника та міжнародного законодавства, і тягне за собою настання цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності. У разі виявлення фактів незаконного використання інтелектуальної власності Виконавця, він має право припинити надання послуг без відшкодування вартості сплачених послуг, а також вимагати від порушника повного відшкодування збитків, заподіяних таким порушенням.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором відповідно до даного Договору та чинного законодавства України.

8.2. Замовник несе відповідальність за достовірність наданої інформації та документів або їх копій для виконання замовлених Послуг.

8.3. Замовник несе відповідальність за своєчасність оплати Послуг, порядку розрахунків згідно умов Договору.

8.4. Виконавець несе відповідальність за якісне та своєчасне надання Послуг за Договором.

8.5. Сторони не несуть відповідальності за порушення умов Договору, якщо таке порушення викликане дією обставин непереборної сили (форс-мажор).

9.КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ.

9.1. Будь-яка інформація в процесі надання Послуг, переписка, документи, спілкування та інший обмін інформацією між Замовником та Виконавцем є конфіденційними та не підлягають розголошенню третім особам, за виключенням згоди Сторін на це.

10. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ.

10.1. Користуючись сайтом або послугами, заповнюючи форми, анкети на сайті, Замовник погоджується з Політикою конфіденційності та дає згоду на збір та обробку персональних даних на вказаних умовах. Якщо ви не погоджуєтесь з цими умовами, припиніть використання сайту.

10.2. Згідно з Законом України «Про захист персональних даних» Володільцем та розпорядником персональних даних Замовника є Виконавець.

10.3. Обробка персональних даних включає в себе збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення, оновлення, зміну, використання, передачу, видалення, знищення протягом терміну дії Договору, а також протягом 3 (трьох) років з моменту закінчення дії Договору.

11. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ.

11.1. Договір про надання інформаційно-консультаційних послуг, починає діяти з моменту акцепту оферти Замовником, та діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.
11.2. Договір може бути розірваний за згодою Сторін, про що Сторона, яка бажає припинити договір, письмово повідомляє іншу Сторону не менше, ніж за 14 календарних днів до дня розірвання . У випадку відсутності повідомлень, Договір продовжує свою дію зі збереженням відповідальностей Сторін згідно Договору.

12. ФОРС-МАЖОР

12.1. Сторони звільняються від відповідальності за порушення договірних зобов'язань, якщо вони зумовлені наслідками форс-мажору (обставинами непереборної сили), що виникли після укладення цього Договору.

12.2. До обставин непереборної сили, що можуть вплинути на виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором, відносяться обставини та події надзвичайного характеру, які не залежать від волі Сторін і які Сторони не могли передбачити, наприклад, стихійні явища природного характеру, оголошена чи неоголошена війна, страйки, землетруси, масові безладдя, терористичні акти, лиха біологічного (Ковід-19) чи техногенного характеру, прийняття державними органами рішень чи нормативних актів, що призвели до неможливості належного виконання Сторонами своїх зобов’язань, наприклад, карантин, заборона пересування, закриття кордонів та інші обставини, які не залежить від волі Сторін.

12.3. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання за Договором через обставини непереборної сили, повинна повідомити про це іншу Сторону в 5-денний термін після їх появи. Несвоєчасність повідомлення позбавляє цю Сторону права посилатись на такі обставини надалі. Строк дії обставин непереборної сили підтверджується довідкою компетентного органу.

12.4. Якщо строк дії форс-мажорних обставин перевищує 3 (три) місяці, то кожна із Сторін буде мати право відмовитись від подальшого виконання зобов’язань за Договором. В такому разі жодна із Сторін не буде мати права на компенсацію збитків.

13. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

13.1. Виконавець має право змінити умови даного Договору в односторонньому порядку з одночасною публікацією нової версії на сайті Виконавця. У випадку незгоди Замовника із внесеними змінами, він має право відмовитись від подальшого користування Послугами Виконавця. В разі відсутності повідомлення від Замовника щодо нових умов, вважається, що він згоден та прийняв їх повністю.

13.2. Всі суперечки, які можуть виникнути в ході виконання даного Договору, Сторони зобов’язуються вирішувати шляхом переговорів, а у випадку недосягнення згоди – згідно чинного законодавства України.

13.3. Замовник має право на отримання Послуг виключно в разі дотримання ним всіх вимог цього Договору.

13.4. Електронні повідомлення та копії документів вважаються отриманими на наступний робочий день після їх надсилання на електронну пошту, через Viber, Telegram тощо.

13.5. Сторонам, що акцептували цей Договір, зрозумілі умови Договору.

13.6. У випадку, якщо певні умови Договору будуть визнані недійсними, Договір не припиняє своєї сили в цілому.

14. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Фізична особа-підприємець Абрамчук Ольга Іванівна
ІПН 2701903325
Адреса: 02222, м. Київ, вул.Градинська 1/119

Телефон: +38 (096) 526-73-23
e-mail: immigration.usa3@gmail.com
Веб-сайт: www.immigration-usa.org

рахунок IBAN UA 253220010000026005310084028
в АТ УНІВЕРСАЛ БАНК/Монобанк
м.Київ, МФО банку 322001